Content voor Ingelogde Gebruikers

 1. Enkel een door Emaze BVBA (hierna “Emaze”) samen met de klant ondertekende offerte verbindt de partijen. Een annulering door de klant van bevestigde offerte gerechtigt een schadevergoeding gelijk aan 30% van de contractwaarde (te verhogen naar 40% wanneer de annulatie plaatsvindt binnen de 15 dagen voorafgaand aan de geplande startdatum van de opdracht), desgevallend te verhogen met de vergoeding voor alsdan reeds geleverde prestaties op basis van een marktconform uurtarief (behoudens andersluidende afspraak). Emaze beschikt niet over het recht de overeenkomst eenzijdig willekeurig op te zeggen, behoudens de opzegging zoals voorzien in artikel 14.
 2. De contractuele relatie tussen Emaze en de klant wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Enige aan de algemene voorwaarden afwijkende bedingen in een door beide partijen ondertekende offerte primeren op deze algemene voorwaarden die voor het overige onverkort van toepassing blijven.
 3. In geval van een nietig, vernietigd of niet afdwingbaar beding, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven en zullen partijen te goeder trouw een nieuwe bepaling overeenkomen die zo nauw mogelijk aansluit met de initiële bedoeling van partijen en de filosofie van deze overeenkomst.
 4. Doeleinden van de samenwerking – Het resultaat van het werk van Emaze zal uitsluitend door de klant aangewend worden voor het doel waarvoor het werd verkregen en voor geen andere doeleinden aangewend worden of ter beschikking gesteld worden van derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Emaze. Het is de discretionaire bevoegdheid van de klant om de door Emaze aangeboden analyse(s) en voorstel(en) van oplossingen al dan niet in de praktijk om te zetten.
 5. Verantwoordelijkheid voor specificatie – De klant is ertoe gehouden volledige en tijdige medewerking te verlenen, alsook alle noodzakelijke en nuttige informatie te bezorgen aan Emaze opdat de opdracht tijdig en kwalitatief kan worden uitgevoerd. De klant is verantwoordelijk voor het juist, volledig en up-to-date karakter van de aan Emaze verschafte informatie en documentatie. Emaze zal niet kunnen worden aansprakelijk gesteld voor het verlies van data, gegevens en/of software, tenzij een fout in haar hoofde kan worden aangetoond. De klant is verantwoordelijk voor het nemen van back-up kopieën, voorafgaand aan elke tussenkomst van Emaze. Het eventuele verlies van data of software is geen rechtvaardiging voor het niet (volledig of tijdig) betalen van de facturen van Emaze.
 6. De dienstverlening van Emaze is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 7. De opdrachtgever gaat akkoord dat de dienstverlening als referentie mag gebruikt worden naar andere opdrachtgevers toe, op websites en social media.
 8. Tijdsplanning – De diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op het bevestigd order, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Emaze heeft het recht om wanneer nodig de samenstelling van het consultantteam te wijzigen, met respect voor de kwaliteit en tijdigheid van de uitvoering van de opdracht. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Autonomie – Alle werknemers/aangestelden van Emaze handelen onder verantwoordelijkheid van Emaze, zelfs als prestaties uitgevoerd worden ter plaatse van de klant. De klant zal zich onthouden van het in dienst nemen van werknemers van Emaze gedurende de dienstverlening van Emaze en tot 12 maanden na afloop ervan; dit op straffe van een schadevergoeding van het laatste bruto jaarloon/bruto vergoeding op jaarbasis van de aangeworven persoon.
 10. Vertrouwelijkheid – Emaze verbindt er zich toe alle vertrouwelijke informatie confidentieel te houden en dezelfde mate van zorgvuldigheid aan te wenden als bij het bewaren van haar eigen vertrouwelijke informatie. Omgekeerd blijven alle gegevens die Emaze ter beschikking stelt met de vermelding ‘confidentieel’, de eigendom van Emaze. Onder geen enkele vorm mogen deze gedeeld worden met derden, behoudens wanneer hieromtrent een wettelijke verplichting bestaat dan wel in geval van een procedure. De klant gaat ermee akkoord dat haar naam en omschrijving van het project kan worden opgenomen in het referentieportfolio van Emaze.
 11. Acceptatie – De eventuele beslissing om de door Emaze aangebrachte analyse en desgevallend technische oplossing niet in praktijk om te zetten, zal en kan niet als acceptatie-weigering van de dienstverlening van Emaze beschouwd worden, behoudens bewijs dat Emaze te kort is geschoten in de uitvoering van haar middelenverbintenis. Anderzijds, eens operationeel gesteld, wordt de aangereikte analyse en/of oplossing in elk geval als opgeleverd beschouwd en zal enkel de klant verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de applicatie ervan hierbij rekening houdend met de door Emaze of derden (bijv. installateur, architect, …) aangereikte instructies.
 12. Betaling – Facturen zijn betaalbaar op 30 dagen vanaf factuurdatum, en dit op de bankrekening van Emaze. Ingeval betwisting, moet de factuur geprotesteerd worden via schrijven of e-mail binnen 7 dagen na ontvangst. In afwezigheid van reactie wordt de factuur als aanvaard verondersteld. Facturen zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest opbrengen gelijk aan (i) de vigerende intrestvoet onder de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, waar van toepassing, en (ii) minstens 8,5% per jaar. Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag zal ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het nog te betalen bedrag met een minimum van 100 €. De niet-betaling van enige factuur op vervaldatum maakt de nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Kosten voor de gerechtelijke inning van vorderingen vallen ten laste van de klant. Aanmaningen worden aangerekend aan 40 €. Bij niet-betaling door zal enerzijds de opdrachtgever de gevraagde intresten moeten betalen en anderzijds, bij in gebreke blijven en na een aangetekende ingebrekestelling, zal Emaze gerechtigd zijn de prestaties eenzijdig op te schorten.
 13. Aansprakelijkheid – De klant aanvaardt dat de burgerlijke aansprakelijkheid van Emaze, voor zover en in de mate het niet gaat om de tienjarige aansprakelijkheid waarvan sprake in de artikels 1792 en 2270 BW, is geplafonneerd tot het bedrag van de erelonen die hij in uitvoering van onderhavige overeenkomst heeft ontvangen. De desgevallend weerhouden aansprakelijkheid is in elk geval in omvang beperkt tot de tussenkomst van de verzekeraar van Emaze, met een maximum per project van de projectwaarde van de opdracht, zoals vermeld in de overeengekomen offerte. De klant aanvaardt dat Emaze nooit in solidum gehouden kan zijn met de andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de klant voor wat betreft schade die niet valt onder toepassing van de artikels 1792 en 2270 BW. De klant zal Emaze slechts aanspreken voor zijn aandeel in de schade.
 14. Rechten van derden – Emaze garandeert naar best vermogen dat haar diensten en geleverde oplossingen geen inbreuk plegen op rechten van derden, en zal in voorkomend geval – wanneer de noodzaak het vereist – de gepaste licenties bekomen op last van de klant.
 15. Beëindiging – Elke opdracht kan door Emaze onmiddellijk beëindigd worden ingeval (i) inbreuken op vertrouwelijkheid, (ii) het niet voldoen van de opeisbare facturen en (ii) faillissement van de klant of het aanvragen van opschorting van betaling in toepassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen.
 16. Beëindiging – Elke opdracht kan door Emaze stopgezet worden mits een schriftelijke vooropzegperiode van 6weken. Er zijn verder geen schadevergoedingen opeisbaar.
 17. Het Belgisch recht is van toepassing. Enige discussies naar aanleiding van of voortspruitend uit deze overeenkomst zullen finaal worden beslecht door de rechtbanken van Gent, in voorkomend geval het Vredegerecht te Merelbeke.
 18. Prijzen zijn onderhevig aan de gezondheidsindex met als referentiemaand december van het vorige jaar. Contracten met offertedatum na augustus van het lopende jaar worden het eerste jaar niet geïndexeerd.
Scroll naar boven